Studenten logo.

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij www.studenten.nl (verder benoemd als de "Website"). We danken je hartelijk voor je bezoek. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2021 van toepassing en hebben betrekking op het gebruik van de Website.
Met het bezoeken van onze Website ga je akkoord met de Gebruiksvoorwaarden. Studenten.nl raadt iedereen die gebruik maakt van de Website aan om deze Gebruiksvoorwaarden vooraf door te nemen. Studenten.nl kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We raden je dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Bescherming van jouw privacy

In onze Privacyverklaring kun je lezen hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens en op welke manier we jouw privacy beschermen wanneer je gebruikt maakt van onze Website.

Artikel 1. Definities

Content: alle informatie die door Studenten.nl op de Website wordt geplaatst, waaronder inbegrepen en niet beperkt tot de lay-out en look-and-feel van de Website, de logo's, merken en specifieke teksten.Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden behoren toe aan Studenten.nl.Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en de daarmee verbonden rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op kennis en eenlijnsprestaties.Website: de Website is bereikbaar via www.Studenten.nl. Op de Website kun je, gratis of tegen een vergoeding, studiekeuzes, studie testen, kortingsacties, stages en banen zoeken en vinden.Profiel: een profiel betreft een individueel account dat door jou wordt aangemaakt en onderhouden, vanaf het moment dat jij je aanmeldt op de Website.Studenten.nl: betreft een Besloten Vennootschap. Studenten.nl B.V. is gevestigd te Loosdrecht, Nieuw-Loosdrechtsedijk 229, 1231 KV.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de manier en toepassing waarop jij de Website gebruikt.2.2. Studenten.nl heeft altijd het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of uit te breiden. Een recente versie van de Gebruiksvoorwaarden kun je terugvinden op de Website of worden tijdens jouw gebruik en bezoek van en aan de Website anderszins onder jouw aandacht gebracht. Als je de Website ook na het doorvoeren van aanpassingen of wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden blijft bezoeken en gebruiken, accepteer je onherroepelijk de doorgevoerde wijzigingen of aanvullingen. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen of aanvullingen in de Gebruiksvoorwaarden, dan heb je de optie om de Website niet langer te gebruiken of jouw persoonlijke account en/of profiel te verwijderen.

Artikel 3. Profiel

3.1. Om een juist en goed gebruik van de Website te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om een persoonlijk Profiel aan te maken zoals dat op de Website staat beschreven. Je stemt er namens Studenten.nl mee in dat de profielinformatie, die nodig is bij het creëren van een persoonlijk Profiel, compleet en correct is. Tijdens het registratieproces creëer je een uniek wachtwoord. Met dit wachtwoord krijg je toegang tot jouw persoonlijke Profiel en de Website.3.2. Je bent en blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van de gegevens die je verstrekt. Dat geldt ook voor het wijzigen van deze gegevens als deze niet lang voor of op jou van toepassing zijn. Je erkent en begrijpt tevens dat het verstrekken van correcte en volledige gegevens van belang is voor een optimaal gebruik van de Website.3.3. De persoonlijke gegevens die in verband staan met het registratieproces en daartoe door jou worden verstrekt, worden opgeslagen binnen een database en verwerkt volgens de richtlijnen van ons Privacy Statement. Deze kun je hier bekijken.3.4. Als je een persoonlijk Profiel aanmaakt op de Website, ben en blijf je persoonlijk verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat je hebt gekozen en de eventuele gebruikersnaam. Zowel het wachtwoord als de gebruikersnaam morgen niet aan derden worden doorgegeven. Ook het op een andere manier toegang verstrekken tot jouw Profiel aan anderen is niet toegestaan. Je bent zelf aansprakelijk voor het gebruik van de Website dat middels jouw gebruikersnaam en wachtwoord tot stand komt. Studenten.nl gaat ervan uit alleen jij in persoon je op de Website aanmeldt door gebruik te maken van de door jouw gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Als je reden hebt om aan te nemen dat derden gebruik maken van jouw gebruikersnaam of wachtwoord, of wanneer je weet dat deze gegevens in handen zijn van derden, heb je een meldingsplicht aan Studenten.nl. Daarnaast is en blijft het ook jouw plicht om in dergelijke situaties zelf doeltreffende maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door het veranderen van het wachtwoord.3.5. Studenten.nl is op elk moment gerechtigd tot het wijzigen, aanpassen of afsluiten van de Website, zonder daarbij jegens jou schadeplichtig te worden of zijn. Als je niet akkoord kunt gaan met de doorgevoerde wijzigingen, heb je de optie om jouw persoonlijke Profiel te verwijderen en niet langer gebruik te maken van de Website.3.6. Het is Studenten.nl toegestaan om het inlogproces, jouw wachtwoord en/of jouw gebruikersnaam te wijzigen als dit noodzakelijk is om een juiste werking van de Website te kunnen blijven garanderen.3.7. Studenten.nl kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortkomt uit hetzij een onrechtmatige toegang tot de Website en/of het gebruik van de Website door anderen.

Artikel 4. Verplichtingen van Studenten.nl en de gebruiker

4.1. Studenten.nl biedt een online platform waarop je studies kunt vergelijken, studie testen kunt kopen en stages, bijbanen, kortingen en informatie kunt vinden. Studenten.nl zal zich te allen tijde inspannen om de Website zo veel mogelijk bereikbaar en correct te houden.4.2. Je gaat ermee akkoord dat de Website alleen de functies en eigenschappen bevat die aanwezig zijn op het moment dat je de Website op “as is” basis gebruikt. Dit betekent onder andere dat Studenten.nl geen garanties kan geven op een constante bereikbaarheid en correcte bruikbaarheid van de Website (artikel 5).

Artikel 5. Beschikbaarheid Website

5.1 Studenten.nl heeft het recht om, zonder kennisgeving vooraf en zonder schadeplichtig te zijn/worden jegens jou, de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat volgens Studenten.nl nodig is. Bijvoorbeeld om de Website van het noodzakelijke onderhoud te kunnen voorzien.5.2 Studenten.nl heeft het recht om, zonder kennisgeving vooraf, wijzigingen aan te brengen binnen de Website. Hetzij voor procedurele wijzigingen of aanpassingen c.q verbeteringen van technische aard.5.3. Studenten.nl kan niet garanderen dat de Website altijd storingsvrij en/of zonder onderbrekingen toegankelijk is. Storingen binnen de Website kunnen voorkomen door toedoen van onder andere problemen met de internet- of telefoonverbinding, alsmede door een computervirus(sen) of andere fouten en/of gebreken. Ten aanzien van jou is Studenten.nl op geen enkele manier aansprakelijk of schadeplichtig te houden voor schade die voortkomt uit het (tijdelijk) onbereikbaar zijn of uitvallen van de Website.

Artikel 6. Intellectuele Eigendomsrechten

6.1. De Intellectuele Eigendomsrechten van de Website en de Content die via de Website openbaar toegankelijk is, met uitzondering van content van derden, zoals Studiekeuze123 en adverteerders uitgezonderd, behoren toe aan Studenten.nl.6.2. Aan de voorwaarden die toebehoren aan deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Studenten.nl een gelimiteerd, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusieve, niet sublicentieerbare, niet-overdraagbare recht aan de gebruiker, om gebruik te maken van de Website en de daartoe behorende Content en deze te lezen en gebruiken op de manier en in het format zoals de Website dat ter beschikking stelt.6.3. Kennisgevingen of vermeldingen die te maken hebben met de Intellectuele Eigendomsrechten, mogen niet verwijderd, gewijzigd, verborgen of onleesbaar worden gemaakt.6.4. De inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden is niet bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten over te dragen aan jou. Je voert geen handelingen uit die inbreuk hebben of kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Studenten.nl. Voorbeelden zijn domeinnaam registraties of het registreren van brands of Google Adwords die overeenstemming toten of vergelijkbaar zijn met enig object waarvan Studenten.nl de Intellectuele Eigendomsrechten in zijn bezit heeft.6.5. Het is niet toegestaan om belangrijke delen van de Website op te vragen, te (her)gebruiken of om meermaals en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of (hergebruiken zoals aangegeven in de Databankenwet, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studenten.nl.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Studenten.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van de Website, evenals het niet aansprakelijk is voor gebruik dat wordt of is verkregen uit een onrechtmatige actie of anderszins, anders dan in dit artikel en/of in de Gebruiksvoorwaarden is bepaald.7.2. Als Studenten.nl aansprakelijk is voor schade, uit welke hoofde dan ook, jegens jou, dan wordt de hoogte van de daarmee gemoeide schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Studenten.nl wordt uitgekeerd. Als schadevergoeding door de verzekeraar van Studenten.nl omwille van welke reden dan ook niet wordt vergoed of uitgekeerd, wordt de hoogte van de schadevergoeding vastgesteld op basis van het gestelde binnen artikel 11.3, 11.4 en 11.5.7.3. Studenten.nl is alleen en uitsluitend aansprakelijk te houden voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die wordt geleden door toedoen van een aan Studenten.nl toe te kennen tekortkoming en/of het uitvoeren van een onrechtmatige actie. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst bedraagt nooit meer dan EUR.7.4. Onder directe schade verstaat Studenten.nl:
  •    Schade aan materiële zaken;
  •    Kosten die (redelijkerwijs) zijn gemaakt om schade te kunnen beperken of voorkomen die, als gevolg van de gebeurtenis, aannemelijk zijn;
  •    Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
7.5. Elke aansprakelijkheid van Studenten.nl, met uitzondering van directe schade, zoals gevolgschade is uitgesloten van aansprakelijkheid. Met gevolgschade wordt in dit geval bedoeld: een verkeerde studiekeuze, geschillen met aanbieders op de Website, een afname van de goodwill, schade die ontstaat door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten die worden/zijn gemaakt ter vaststelling van of voor het voorkomen van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische data en/of schade die is ontstaan door een vertraging in het transport van dataverkeer en alle andere schade dan genoemd in artikel 7.4.7.6. Deze beperking tot aansprakelijkheid van Studenten.nl heeft geen betrekking op de uitsluiting van aansprakelijkheid van Studenten.nl voor doelbewuste roekeloosheid en/of opzet van Studenten.nl (" eigen handelen ") in persoon, en/of haar werknemers en/of managers.

Artikel 8. Overmacht

8.1. Als er sprake is van overmacht, kan Studenten.nl niet aansprakelijk worden gehouden voor een toerekenbare tekortkoming die betrekking heeft op de overeenkomst tussen jou en Studenten.nl.8.2. Overmacht kan onder meer betekenen het ziekteverzuim van werknemers en/of de absentie van belangrijke medewerkers voor de levering van de Website, onderbrekingen in de elektriciteitslevering, stakingen, rebellie, maatregelen van de Overheid, tekortschieten van leveranciers van Studenten.nl, tekortkomingen van door Studenten.nl in de hand genomen derde partijen, storingen in de internetverbinding, hardware, telecommunicatie, netwerken, brand, natuurrampen zoals bijvoorbeeld overstromingen en andere omstandigheden die niet kunnen worden voorzien.

Artikel 9. Beëindiging

9.1. Als gebruiker heb je het recht om de Website op elk gewenst moment te gebruiken of het gebruik daarvan te beëindigen door jouw persoonlijke Profiel te verwijderen.9.2. Studenten.nl behoudt zich het recht om jouw persoonlijke Profiel te blokkeren, deze af sluiten of verwijderen, evenals Studenten.nl het recht heeft om jou het gebruik van de Website te ontzeggen als dit gebruik in strijd is met één van de bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder ook en niet beperkt tot het bepaalde in de artikelen 3, 3.3 en 3.4.

Artikel 10. Rechtskeuze en jurisdictie

10.1. Het Nederlands Recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden en alle eventuele geschillen die daaruit voortkomen of waarmee deze in verband staan.10.2. Alle geschillen die voortkomen uit deze Gebruiksvoorwaarden om daarmee in verband kunnen worden gebracht, worden behandeld en voorgelegd aan de rechtbank en de rechter binnen het arrondissement waarin Studenten.nl gevestigd is.

Artikel 11. Varia

11.1. Als er sprake is van nietigheid, gedeeltelijke of gehele ongeldigheid, of vernietigbaarheid van enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden, dan behouden de overige bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden hun kracht en geldigheid. Studenten.nl draagt er zorg voor dat eventuele nietigheid, gedeeltelijke of gehele ongeldigheid of vernietigbaarheid wordt vervangen door een beding dat wel rechtsgeldig is en waarvan de (gerechtelijke) gevolgen, met oog op de inhoud en strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het ongeldige beding.11.2. Het is Studenten.nl toegestaan om rechten en plichten die voortkomen uit deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan derde partijen en zal je dit ter kennisgeving mededelen. Als je niet akkoord gaat met het overdragen van verplichtingen aan derde partijen, ben je altijd gerechtigd om niet langer gebruik te maken van de Website en jouw persoonlijke Profiel te verwijderen.